• 09122347062

مراسم ترحیم

نمی میرد دلی کز عشق می گوید
و دستانی که در قلبی، نهال مهر می کارد
نمی خوابد دو چشم عاشق نور و طلوع روشن فردا
و خاموشی ندارد، آن لبان آشنا، با ذکر خوبی ها
نخواهد مُرد آن قلبی که در آن عشق جاوید است. (ک.ش)

تیم تشریفات حرفه ای بهنام، حتی در غمگین ترین لحظاتِ از دست دادن عزیزانتان در کنار شماست تا فارغ از هر فکری، به سوگ نشسته و بارِ غم دلتان را سبک کنید.   


Sponsored By