• 09122347062

جشن نامزدی

  معمولاً برگزاری جشن نامزدی به عهده ی خانواده ی عروس می باشد البته سنت ها و رسم و رسوم در هر منطقه از کشور عزیزمان متفاوت است. بعضی خانواده ها در همان مراسم صیغه ی مرحمیت می خوانند در حالیکه بعضی به رد و بدل کردن نشان اکتفا می کنند. 
Sponsored By