• 09122347062

سفره عقد

هیچ کس احساسِ عروس و داماد را پای سفره ی عقد درک نمی کند تا خودش تجربه نکند. چه عقد اسلامی و چه عقد آریایی، فکر می کنی تمام آن کلمات و تعهدات فقط و فقط برای شماست. 

وقتی با لرزش چانه و از ته قلب به زبان می آوری: به نام نامی یزدان 

                                                  تو را من برگزیدم، از میان همه خوبان

                                                  برای زیستن با تو، میان این همه گُواهان

                                                  بر لب آرم این سخن با تو، وفادار خواهم ماند

                                                  در هر لحظه، در هرجا، پذیرا می شوم، مهر تو را از جان

به اطراف اگر لحظه ای نگاه کنی، چشم اطرافیان از خوشحالی پر از اشک شده و در دل آرزوی خوشبختی برای شما را دارند. 

 

Sponsored By